Choď na obsah Choď na menu
 


Pozor zmena od 01.01.2023

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, stravník, uhrádza finančný príspevok na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov, v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Obecné zastupiteľstvo určuje výšku príspevku zákonného 
zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 4. finančnom pásme. 
(2) Stravníkom v školskej jedálni sú aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po 
súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné 
fyzické osoby. 
(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza stravník alebo zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórii stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

 

ZŠ od 6 rokov

do 11 rokov


od 11 do 
15 rokov
Dospelí/
zamestnanci
Dôchodcovia

Iné fyzické 

osoby

Desiata 0,55 €             
Obed 1,30 € 1,90 € 2,10 € 2,60 € 2,60 € 2,60 €
Olovrant 0,45 €          
Stravné (4. 
finančné 
pásmo) spolu
2,30 € 1,90 € 2,10 € 2,60 € 2,60 € 2,60 €
Réžia 0,50 € 0,50 € 0,5 € režijné náklady 
v plnej výške*
0,50 € 1,30 €
Stravné + 
réžia spolu
2,80 € 2,40 € 2,60 € 2,60 € + réžia 3,10 € 3,90 €
Dotácia podľa 
z. č. 544/ 2010
1,30 € 1,30 € 1,30 €      
Stravné po 
zohľadnení 
dotácie 
1,50 € 1,10 € 1,30 €      Pozn.: *Výšku režijných nákladov určí zriaďovateľ v spolupráci s vedúcou školskej 
jedálne po uplynutí kalendárneho roka
(4) Úhrada pre zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Kvetoslavov 
sa realizuje podľa Zákonníka práce.
(5) Po splnení podmienok na vznik nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách zriaďovateľ zohľadní poskytnutie 
dotácie pri vyčíslení predpisu stravného pre zákonného zástupcu dieťaťa na daný 
mesiac. 
(6)Úhrada príspevku na nákup potravín a režijných nákladov sa uhrádza mesačne vopred 
najneskôr do 23. dňa kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne:
VZN 4/ 2022 strana 5
IBAN: SK49 0200 0000 0000 2703 1122
 Variabilný symbol (ďalej len VS) určí vedúca ŠJ po obdržaní prihlášky na 
stravovanie. 
(7)Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 
14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne 
záväzných predpisov pre školské stravovanie (HACCP) nie je možné odhlásiť stravu 
ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu 
odobrať do vlastného obedára v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.. Neodhlásenú stravu 
zákonný zástupca dieťaťa hradí v plnej výške. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na 
výchovno-vzdelávacom procese v MŠ a ZŠ je potrebné dieťa zo stravovania včas 
odhlásiť. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje. 
(8)Možnosti odhlasovania zo stravovania: na tel. č. 031 562 50 53, +421948 457770, 
SMS správou na tel. č. +421948 457 770, cez webovú aplikáciu Jedáleň, osobne v ŠJ 
pri MŠ.
(9) Zriaďovateľ nemá vytvorené podmienky pre výrobu a poskytovanie diétnych jedál 
podľa § 140 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z.. Deťom a žiakom, pri ktorých podľa 
posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, vyplatí 
zriaďovateľ školského zariadenia zákonnému zástupcovi dotáciu na stravu v súlade so 
zákonom o dotáciách na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení 
kalendárneho štvrťroka. Zákonný zástupca dieťaťa (rodič) zabezpečí stravu s 
donáškou do školského stravovacieho zariadenia s dodržaním všeobecne záväzných 
predpisov pre školské stravovanie (zákon verejného zdravotníctva SR, HACCP, 
školský zákon).